Theo phóng viên nhà thực phẩm Tomas Gonzalez Martin của ABC, trung tâm Madrid đã đề nghị những người Basque một hạn hợp đồng ba năm, ngay trong năm đầu tiên, họ cần giảm lương với cả đội.(Raleigh)Sau đó đến Valencia.