hạn; Độ khẩn cấp:Anh ta đã xuất hiện sáu lần trong giải vô địch bao gồm năm lần bắt đầu và một mục tiêuỔng luôn tới nhà tôi và kêu tôi nấu ăn cho ổng.